Simulatie

Alvorens u een afspraak maakt met een financieel expert, is het belangrijk te beantwoorden aan onderstaande criteria:
  • U hebt een concreet plan in gedachten. Zonder een concreet plan is het moeilijk u een juiste schatting te bezorgen.
  • Zelfs als bpost bank u tot 100% van de waarde van uw woning kan lenen, is het noodzakelijk dat u een minimum aan eigen fondsen hebt. Die fondsen dienen om de notariskosten en registratierechten te dekken.
  • U moet, omwille van de terugbetalingscapaciteiten, over regelmatige inkomsten beschikken (salaris, huuropbrengst, enz.)
Hebt u een positief antwoord op deze vragen? Maak dan snel een afspraak met uw financieel expert op 02/278.50.39 of via het onderstaand formulier.

Schuldsaldoverzekering

Een overlijden is altijd een zware beproeving. In de eerste plaats op emotioneel vlak natuurlijk, maar ook op financieel vlak. Want bij het verlies van een dierbare komt al snel het verlies van één van de financiële pijlers van het gezin. Met de Schuldsaldoverzekering* kunt u op beide oren slapen. Het krediet dat u afgesloten hebt, is verzekerd in geval van overlijden. Als u kiest voor een dekking aan 100 %, bent u zeker dat uw naasten hun levensstandaard kunnen behouden. Met andere woorden, komt u te overlijden als het krediet nog niet is afgelopen? Dan wordt uw krediet volledig afgelost, uw nabestaanden moeten dus niets op zich nemen.

DE SCHULDSALDOVERZEKERING BIJ BPOST BANK?

Een soepel product
Uw krediet wordt geherfinancierd?
Uw schuldsaldoverzekering wordt aangepast.

Fiscaal interessant
Onder bepaalde voorwaarden kunt u de premies fiscaal aftrekken.

En bijzonder eenvoudig
Enige premie, periodieke premies, risicopremie:
u kiest de wijze van betaling.

Wanneer kan ik van die overlijdensverzekering genieten?
De schuldsaldoverzekering is vaak verplicht wanneer u zich in een vastgoedproject stort. Het tarief van de schuldsaldoverzekering varieert in functie van bepaalde criteria. Het betreft hier o.a. uw leeftijd, uw body mass index (BMI), tabaksgewoonten en het geleende bedrag. Deze criteria laten de verzekeraar toe het overlijdensrisico te evalueren en de premie van de schuldsaldo te bepalen.

Wat zijn mijn mogelijkheden tijdens de duur van het contract en op de einddatum?
U kiest zelf het percentage van de dekking.
U kiest het type van premie:
• Eenmalige premie: u betaalt de volledige premie in één keer.
• Periodieke premies: u betaalt een vaste premie tijdens de eerste jaren van de looptijd van uw verzekering.
• Risicopremies: u betaalt elk jaar een premie in functie van het overlijdensrisico dat u loopt.
U kunt uw contract aanpassen in geval van herfinanciering van uw krediet.

Wat zijn de voornaamste uitgesloten situaties?
Is altijd uitgesloten van dekking, het overlijden van de verzekerde:
• veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van één van de begunstigden van het contract;
• als gevolg van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
• in België, als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.
Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product.

Wettelijke bepalingen:
De schuldsaldoverzekering, een overlijdensverzekering naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking voor bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door bpost bank.
AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be).Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan
14, 1000 Brussel. Bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2 – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471, is ingeschreven onder het nr. 016.290A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.
Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1/2 te B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of per mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing van bpost bank of AG Insurance, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

Dossierkosten

De dossierkosten voor een hypothecaire lening bij bpost bank bedragen standaard 350€, één van de laagste op de markt. Voor meer informatie maakt u een afspraak met uw financieel adviseur.

Cap

De cap is een belangrijk aspect bij een herzienbare rentevoet. In tegenstelling tot de klassieke herzienbare rentevoet, kan een rentevoet die een plafond heeft of beveiligd is enkel binnen contractueel vastgelegde limieten variëren. Bij bpost bank is de rentevoet gecapteerd op 1, 2, 3 of 5% afhankelijk van de gekozen formule.